Ogłoszenia

Projekty unijne - Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

 

CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA sp. z o.o. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, a także zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi MZ.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028, 57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego taż stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

22.06.2023

Rozstrzygnięcie w ramach zapytania ofertowego w ramach Projektu: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem
e-zdrowia (e-usługi POZ) nr POIS.11.03.00-00-0074/22:

W ramach przedmiotowego Zapytania do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria postępowania. Po pozytywnej weryfikacji pod kątem kwestii formalnych ofertę oceniono na podstawie kryterium ceny, co pozwoliło jej na wybór. Wybrana oferta to: mediaM Krystian Kolasa, NIP: 727 253 16 89, ul. Wieniawskiego 40, 93-564 Łódź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2019 z dnia 22 czerwca 2019 r.

I. Dane Zamawiającego

Pełna nazwa Przedsiębiorcy: Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.

Siedziba i adres Przedsiębiorcy: Dąbrowa 6 A , 95-050              Konstantynów Łódzki

KRS:                    0000208027

REGON:              472002200

NIP:                    7272360495

POCZTA ELEKTRONICZNA: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje obszar:

8621Z- praktyka lekarska ogólna

 

Skrócona informacja o zamówieniu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu usg

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Opieka koordynowana w Centrach Medycznych Medyceusz Sp. z o.o.” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia

II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa aparatu usg w ramach Projektu: „Opieka koordynowana w Centrach Medycznych Medyceusz Sp. z o.o.” realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia publicznego przekraczającego wartość 50 tys. PLN netto. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) do stosowania przedmiotowej ustawy. Zamówienie przeprowadzane w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020”

II.3 Nazwa i kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000-1       Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

II.4 Tytuł projektu:

„Opieka koordynowana w Centrach Medycznych Medyceusz Sp. z o.o”

II.5 Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których odbywa się realizacja projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

II.6 Rodzaj zamówienia: dostawy

II.7 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa aparatu usg

Pełna specyfikacja urządzeń medycznych stanowi załącznik nr 1 do zamówienia.

 1. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące z zastrzeżeniem, iż Dostawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
 1. Każdy Oferent jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 
 1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1, Dostawca do oferty musi dołączyć następujące dokumenty: opisy, katalogi lub fotografie. 
 1. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. 
 1. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. 
 1. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (egzemplarze w wersji papierowej) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu (wersja papierowa oraz na nośniku cyfrowym w formacie pdf.), 
 1. Dostawca wyposaży urządzenia w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał co najmniej następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji, 
 1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego. 
 1. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też — w przypadku ich braku europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych. 

II.8 Wymagania stawiane Dostawcy:

 1. Dostawca zobowiązuje się sporządzić przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu.
 2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Dostawca ze swojej strony wskaże osobę do bieżącego kontaktu i współpracy z Zamawiającym.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia;
 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: max. 30 dni od dnia podpisania umowy.
 6. W zaoferowaną przez Dostawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników ,dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji oraz umożliwiającą podjęcie eksploatacji urządzenia, 

II.9 Warunki postępowania ofertowego:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem poddostawców. W przypadku realizacji zamówienia przy wykorzystaniu poddostawców należy wskazać tych poddostawców w ofercie podając informacje: pełną nazwę, NIP, adres, rolę poddostawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo veta przy zgłoszeniu poddostawcy.
 4. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu, pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami, która udziela wszelkich wyjaśnień jest Anna Kusak. Pytania dotyczące postępowania należy składać najpóźniej na 1 dzień przed końcem terminu składania ofert
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Oferentów wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego bez podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.
 6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu.
 7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
 8. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
 9. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.
 10. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Dostawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 11. Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
 12. Zamawiający zastrzega sobie:
 13. możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
 14. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
 15. unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 16. prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez podawania przyczyn,
 17. prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską lub rażąco wysoką cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.
 18. W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Dostawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Dostawcą.
 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia dotychczasowemu Dostawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 21. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu Oferent oświadcza, iż akceptuje wszystkie warunki określne w dokumentacji Zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 22. Negocjacje warunków postępowania mogą odbywać się jedynie w trybie pisemnych pytań i odpowiedzi z zachowaniem terminów podanych powyżej.
 23. Wzór umowy, z uwagi na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Dostawców, nie podlega negocjacji po zakończeniu procedury wyboru Dostawcy w ramach niniejszego zamówienia.

 III. Termin realizacji usługi

Wymagany termin wykonania zamówienia: max. 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wymagania wobec Oferenta – warunki dopuszczające udział w postępowaniu:

 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

Obszar: Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Obszar: Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Obszar: Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Obszar: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Dostawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Obszar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Dostawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia i we wskazanych terminach. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, 

Obszar: Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: 

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. W celu potwierdzenia przez Dostawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. IV oferta Dostawcy nie będzie rozpatrywana. 

 1. Informacje o procedurze zapytania ofertowego

V.1 Opis przygotowania oferty:

 1. Zapytanie ofertowe dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego
 2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Ofertę należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
 4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (każda strona) stanowiące oświadczenia Dostawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale,
  o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
 6. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 7. Wymogiem jest, aby Dostawca trwale zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
 8. Dostawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

„OFERTA NA: dostawę  aparatu usg"- Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”

 1. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W przypadku wycofania oferty, Dostawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Dostawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w procedurze udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności: dostawę  aparatu usg” Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”

 1. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Dostawcy, treść oświadczenia Dostawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Dostawcy.
 2. W przypadku zmiany oferty Dostawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Dostawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w procedurze udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności: dostawa aparatu usg -Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”

 1. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Dostawcy oraz podpis Dostawcy.
 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Dostawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Dostawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i innych informacji ocenianych wg kryteriów oceny w jego ofercie.
 3. Zamawiający żąda wskazania przez Dostawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć poddostawcom, i podania przez Dostawcę propozycji firm poddostawców.
 4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania korespondencji w formie elektronicznej.
 5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 6. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu.
 7. Dostawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego pakietu/ pakietów stanowiących przedmiot zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 8. Dostawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

V.2 Kryteria oceny ofert:

 1. Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- CENA - waga 80%

- GWARANCJA - waga 20 % 

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium „cena” wynosi 80, za kryterium „gwarancja” - 20 

 1. Liczba punktów w ramach kryterium „cena” będzie obliczana wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną

------------------------------------- x 80 = liczba punktów w ramach kryterium „cena”

cena oferty badanej 

 1. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Dostawców łączną cenę netto w złotych.
 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
 4. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
 5. Liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg następującego wzoru: 

Okres gwarancji w ofercie badanej

---------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba pkt w ramach

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem                      kryterium „gwarancja”

 1. Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Dostawców okres gwarancji w miesiącach – Dostawcy są zobowiązani do podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
 2. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
 3. Wymagany minimalny zaoferowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaoferowanie przez Dostawcę krótszego okresu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
 1. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru: 

liczba punktów w ramach kryterium „cena” + liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” = łączna ilość punktów oferty 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów
 2. Oferta Dostawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

V.3 Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) wraz załącznikami należy składać w formie pisemnej przesłanej pocztą, kurierem lub złożonej osobiście w siedzibie  firmy    Dąbrowa 6 A , 95-050 Konstantynów Łódzki (decyduje data dostarczenia przesyłki). Termin składania ofert upływa w dniu   1 lipca 2019  roku  do godziny 16:00.
 2. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. Brak opisu i nazwy oferenta na kopercie lub innym opakowaniu równoznaczne jest z odrzuceniem oferty.
 3. Jeżeli w ofercie Dostawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
 4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.
 5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Dostawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

V.4 Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  1. oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. Dostawca spełni warunki formalne określone w pkt IV,
  3. złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby uprawnione,
  4. oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie i z odpowiednim oznakowaniem koperty.
 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny.

V.5 Zawiadomienie o wyborze oferty:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Dostawców. Informacja o wyniku postępowania ukaże się nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Wyłoniony w postępowaniu oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza, podpisuje umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. Nie przewiduje się możliwości wprowadzania zmian do wzoru umowy, na wniosek oferentów, na żadnym etapie procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Podpisanie w/w umowy nastąpi w ciągu 14 dni od terminu opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego.

V.6 Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania,
  2. nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub
  3. modyfikacji zapytania ofertowego.
 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty.

V.7 Dokumenty składające się na ofertę:

 1. Formularz ofertowy – wg wzoru z załącznika nr 2;
 2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - wg wzoru z załącznika nr 3;
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru z załącznika nr 4;
 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
 5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 - stosowne opisy, katalogi lub fotografie;
 6. Wydruk z KRS lub CEiDG.
 7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Dostawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
 2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Dostawcą będą prowadzone w PLN.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
 5. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 • zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 • zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. zmiana dotyczy przedłużenia Terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:

              - gdy wystąpią przyczyny niezależne od Dostawcy, których na dzień podpisania umowy nie dało się przewidzieć a ich wystąpienie bezpośrednio wpływa na niemożność zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt. III 

 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. Dostawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Dostawca:
 • na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 4,
 • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Dostawcy względem jego podDostawców,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 2. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

VII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Specyfikacja techniczna, – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – wg wzoru z załącznika nr 2.
 3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej - wg wzoru z załącznika nr 3
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru z załącznika nr 4
 5. Wzór umowy – załącznik nr 5.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 1/2019

 

Instalacja fotowoltaiczna

Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Centrach Medycznych Medyceusz Sp. z o.o. - ul. Bazarowa 9 w Łodzi”

Wartość ogólna zadania:107 217,13 PLN c. pożyczka dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w wysokości 107 217 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" Zakresu projektu: Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,48 kWp, składającej się z 72 szt. modułów PV o wymiarach 1689 x996 mm i powierzchni całkowitej 120,96 m2.

www.zainwestujwekologie.pl

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

 

Proteo logo