niedziela, 03 marzec 2013 21:44

Poradnik Pacjenta

Zapraszamy do zapoznania się z działem - Poradnik Pacjenta. 

Znajdą tutaj Państwo opisy badań, sposóļ przygotowania się do diagnostyki, a także przebieg badania oraz wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zaawansowanej diagnostyki. Zawarliśmy tutaj również informację o ewentualnych powikłaniach. 

 

Przejdź do Poradnika Pacjenta.

Opublikowano w Informacje Ogólne
niedziela, 03 marzec 2013 23:38

Prawa i Obowiązki Pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Szanowni Państwo!
Znajomość praw i obowiązków zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w Naszej Placówce – Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.
Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez nas usług medycznych była jak najwyższa.


PRAWA PACJENTA
I. Prawo do Świadczeń Zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością w warunkach fachowych i sanitarnych odpowiadających wymaganiom określonym
w przepisach prawnych.
3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
4. Pacjent ma prawo w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
· lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej,
· pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej, pielęgniarka/położna może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki/położnej, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne, co odnotowuje w dokumentacji medycznej.
6. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia lub orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
II. Prawo do Informacji
1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do przystępnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
2. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust 1 innym osobom.
3. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust 1, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
4. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust 1 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
5. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji dotyczącej pielęgnacji i zabiegów pielęgniarskich.
6. Pacjent ma prawo do znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę. Personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów.
7. Pacjent ma prawo do żądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i rokowaniach wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informacje z uwagi na jego dobro.
8. Pacjent ma prawo do rezygnacji z informacji dotyczących stanu jego zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
9. Pacjent ma prawo do dostatecznie wczesnego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
I. Prawo do Tajemnicy Informacji Związanych z Pacjentem
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane
z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
3. Przepisu ust 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:
a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c) pacjent lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
1. Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 punkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
2. Przepisu ust 1 nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
II. Prawo do Wyrażenia Zgody na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu wyczerpującej informacji na temat udzielanego świadczenia.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
5. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w formie pisemnej.
6. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym lub jej odmowy. Zgodę na przeprowadzenie eksperymentu pacjent wyraża w formie pisemnej po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwościach odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.
III. Prawo do Poszanowania Intymności i Godności Pacjenta
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownymi wyznawanej przez siebie religii.
3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
4. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.
IV. Prawo do Poszanowania Życia Prywatnego i Rodzinnego
1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży i połogu w ramach opieki środowiskowej,
4. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w ust 1 i 3, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. Wysokość opłat ustala Prezes Spółki.
V. Prawo do Opieki Duszpasterskiej
1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
VI. Prawo do Dokumentacji Medycznej
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
4. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. pobiera opłatę z wyjątkiem udostępniania dokumentacji organom rentowym oraz wojewódzkiej komisji ds. spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
6. Wysokość opłaty określona jest w dokumencie zatwierdzonym przez Prezesa Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.,
VII. Prawo do Przechowywania Rzeczy Wartościowych w Depozycie
1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
2. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
VIII. Dochodzenie Praw
1. W przypadku naruszenia praw pacjenta Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa może:
1) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych;
2) złożyć skargę lub wniosek w Biurze Spółki,
3) zwrócić się do Kierownika medycznego,
4) jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej - zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby lekarskiej bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
5) złożyć skargę na Zakład, który ma podpisaną umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
6) skierować skargę do Rzecznika Praw Pacjenta,
7) złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich/Rzecznika Praw Dziecka,
8) skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu leczniczego, wyrządzono pacjentowi szkodę lub naruszono jego dobra osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Kierownik medyczny Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w rozdz. VI ust 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.


OBOWIĄZKI PACJENTA W SZPITALU
1. Pacjent przyjęty do Szpitala powinien:
1) oddać rodzinie lub umieścić w zamykanych szafach na oddziale – pełniących funkcję depozytu - ubranie, bieliznę i obuwie,
2) przedmioty wartościowe zdeponować u pielęgniarki oddziałowej,
3) na zlecenie pielęgniarki dyżurnej poddać się w miarę potrzeby kąpieli, dezynsekcji, ostrzyżeniu i innym zabiegom sanitarno-higienicznym.
2. Pacjent powinien mieć własne przybory toaletowe (mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, kapcie, ręcznik).
3. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych.
4. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
5. W trakcie obchodów lekarskich, w czasie dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjent powinien przebywać w przeznaczonych dla niego pomieszczeniach.
6. Pacjent przyjęty do Szpitala nie może wychodzić poza teren Szpitala chyba, że jest to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.).
7. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu szpitalnego usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnowaniem a w szczególności usług, które by pociągały za sobą oddalenie się personelu poza Szpital.
8. Pacjent nie może:
1) zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki,
2) siadać i kłaść się na łóżkach innych pacjentów,
3) kłaść się do łóżka w odzieży i obuwiu,
9. Pacjent chodzący obowiązany jest do:
1) dbania o należyty stan higieny osobistej i wygląd estetyczny,
2) dbania o należyty wygląd swego otoczenia, a mianowicie łóżka, szafki przyłóżkowej.
10. Pacjent w Szpitalu powinien zachowywać się kulturalnie w stosunku do pacjentów i personelu. Swoim zachowaniem nie powinien zakłócać spokoju innym pacjentom.
11. Korzystanie z telefonów komórkowych powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości
dla innych pacjentów i w miarę możliwości poza godzinami ciszy nocnej.
12. W czasie odwiedzin pacjent powinien dbać, aby osoby odwiedzające go nie zakłócały swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom.
13. W czasie trwania ciszy nocnej pacjenci powinni przebywać w łóżkach.
14. Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością Szpitala.
15. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne dane mu do użytku na czas pobytu w Szpitalu.
16. Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy.
17. Na terenie Szpitala zabrania się używania środków odurzających, alkoholu, nikotyny oraz uprawiania gier hazardowych i zajmowania się handlem.
18. W razie rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, pacjent może być wypisany ze Szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.

Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 159 z późn. zm./, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty /Dz.U. 2011, Nr 277, poz. 1634 z późn. zm./, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej /Dz. U. 2011, nr 174, poz. 1039 z późn. zm./, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej /Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm./,
Zatwierdzam, 03-01-2013r.
Anna Kusak – Prezes Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.

Opublikowano w Strefa Pacjenta

Regulamin wydania karty oraz udostępnianiea wyników.

Centra Medyczne Medyceusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Dąbrowa 6a, KRS 0000208027 , NIP 727-23-60-495, zwaną dalej CM Medyceusz, reprezentowaną przez: Annę Kusak - Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że:
CM Medyceusz zamierza umożliwić swoim pacjentom wpisanym na aktywne listy POZ całodobowe korzystanie z internetowego systemu udostępnienia danych obejmującego udostępnienie pacjentom wyników badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz wyników badań czy też usprawnienia systemu rejestracji.
Pacjent oświadcza, że korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez CM Medyceusz w Przychodni co najmniej w zakresie POZ (dalej: przychodnia CM Medyceusz )
§ 1
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych medycznych przy pomocy karty.
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę udostępnienie mu przez CM Medyceusz wyników badań, w tym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz wyników badań radiologii za pomocą internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywania kary jako formy jego identyfikacji celem rejestracji i usprawnienia obiegu informacji oraz zapisów na terminy udzielania świadczeń zdrowotnych.
Pacjent oświadcza, że przy podpisywaniu zgody na wydanie karty, otrzymał, nieodpłatnie kartę dostępu do internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz, opatrzoną w numer PIN nadany przez CM Medyceusz.
§2
Z chwilą otrzymania karty dostępu Pacjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich stosownych środków określonych w celu zapobieżenia udostępnienia karty dostępu osobom nieupoważnionym, w szczególności Pacjent zobowiązany jest do:
przechowywania karty dostępu oraz numeru PIN z zachowaniem należytej staranności;
nieprzechowywania karty dostępu razem z numerem PIN;
niezwłocznego zgłoszenia CM Medyceusz utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty dostępu oraz nieuprawnionego dostępu do karty;
nieudostępniania karty dostepu oraz numeru PIN osobom nieupoważnionym;
zniszczenia karty dostępu w sposób trwały poprzez przecięcie jej po upływie terminu jej ważności;
W razie utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty dostępu oraz w przypadku dostępu do karty przez osoby nieuprawnione Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu: 513 088 782 albo drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu weryfikacji zgłoszenia Pacjent zobowiązany jest do podania przy zgłoszeniu numeru PESEL, zastrzeżenie karty powoduje zablokowanie dostępu do pomocą internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Ponowne uzyskanie dostępu jest możliwe po uzyskaniu przez Pacjenta nowej karty dostępu do internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz, opatrzonej w nowy numer PIN albo po uzyskaniu nowego numeru PIN nadanego przez CM Medyceusz. Odbiór nowej kary dostępu lub nowego numeru PIN możliwe jest wyłącznie w przychodni CM Medyceusz.
§3
CM Medyceusz jest uprawniony do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Modernizacja, aktualizacja oraz konserwacja techniczna systemu udostępnienia danych CM Medyceusz trwa do 24 godzin, w tym czasie nie jest możliwe korzystanie z internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
CM Medyceusz jest zobowiązany do umieszczenia informacji o modernizacji, aktualizacji oraz konserwacji technicznej nie później niż na 3 dni przed planowaną modernizacją, aktualizacją oraz konserwacją techniczną
§4
W przypadku zastrzeżenia karty, ponowne wydanie karty dostępu wynosi 7 dni - koszt wydania kolejnej karty 5zł
§5
Niniejszy regulamin okrśla, że karta zostaje wydana na czas nieokreślony lub do czasu zrezygnowania Pacjenta z usług CM Medyceusz. 
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opublikowano w Strefa Pacjenta

Regulamin wydania karty oraz udostępnianiea wyników.

Centra Medyczne Medyceusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Dąbrowa 6a, KRS 0000208027 , NIP 727-23-60-495, zwaną dalej CM Medyceusz, reprezentowaną przez: Annę Kusak - Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że:
CM Medyceusz zamierza umożliwić swoim pacjentom wpisanym na aktywne listy POZ całodobowe korzystanie z internetowego systemu udostępnienia danych obejmującego udostępnienie pacjentom wyników badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz wyników badań czy też usprawnienia systemu rejestracji.
Pacjent oświadcza, że korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez CM Medyceusz w Przychodni co najmniej w zakresie POZ (dalej: przychodnia CM Medyceusz )
§ 1
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych medycznych przy pomocy karty.
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę udostępnienie mu przez CM Medyceusz wyników badań, w tym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz wyników badań radiologii za pomocą internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywania kary jako formy jego identyfikacji celem rejestracji i usprawnienia obiegu informacji oraz zapisów na terminy udzielania świadczeń zdrowotnych.
Pacjent oświadcza, że przy podpisywaniu zgody na wydanie karty, otrzymał, nieodpłatnie kartę dostępu do internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz, opatrzoną w numer PIN nadany przez CM Medyceusz.
§2
Z chwilą otrzymania karty dostępu Pacjent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich stosownych środków określonych w celu zapobieżenia udostępnienia karty dostępu osobom nieupoważnionym, w szczególności Pacjent zobowiązany jest do:
przechowywania karty dostępu oraz numeru PIN z zachowaniem należytej staranności;
nieprzechowywania karty dostępu razem z numerem PIN;
niezwłocznego zgłoszenia CM Medyceusz utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty dostępu oraz nieuprawnionego dostępu do karty;
nieudostępniania karty dostepu oraz numeru PIN osobom nieupoważnionym;
zniszczenia karty dostępu w sposób trwały poprzez przecięcie jej po upływie terminu jej ważności;
W razie utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty dostępu oraz w przypadku dostępu do karty przez osoby nieuprawnione Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu: 517 047 203 albo drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu weryfikacji zgłoszenia Pacjent zobowiązany jest do podania przy zgłoszeniu numeru PESEL, zastrzeżenie karty powoduje zablokowanie dostępu do pomocą internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Ponowne uzyskanie dostępu jest możliwe po uzyskaniu przez Pacjenta nowej karty dostępu do internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz, opatrzonej w nowy numer PIN albo po uzyskaniu nowego numeru PIN nadanego przez CM Medyceusz. Odbiór nowej kary dostępu lub nowego numeru PIN możliwe jest wyłącznie w przychodni CM Medyceusz.
§3
CM Medyceusz jest uprawniony do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
Modernizacja, aktualizacja oraz konserwacja techniczna systemu udostępnienia danych CM Medyceusz trwa do 24 godzin, w tym czasie nie jest możliwe korzystanie z internetowego systemu udostępnienia danych CM Medyceusz.
CM Medyceusz jest zobowiązany do umieszczenia informacji o modernizacji, aktualizacji oraz konserwacji technicznej nie później niż na 3 dni przed planowaną modernizacją, aktualizacją oraz konserwacją techniczną
§4
W przypadku zastrzeżenia karty, ponowne wydanie karty dostępu wynosi 7 dni - koszt wydania kolejnej karty 5zł
§5
Niniejszy regulamin okrśla, że karta zostaje wydana na czas nieokreślony lub do czasu zrezygnowania Pacjenta z usług CM Medyceusz. 
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opublikowano w Strefa Pacjenta