niedziela, 05 kwiecień 2015 20:13

Badania diagnostyczne w ramach poradni POZ

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej

 

1. Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

2) płytki krwi;

3) retikulocyty;

4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

 

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1) sód;

2) potas;

3) wapń całkowity;

4) żelazo;

5) stężenie transferyny;

6) mocznik;

7) kreatynina;

8) glukoza;

9) test obciążenia glukozą;

10) białko całkowite;

11) proteinogram;

12) albumina;

13) białko C-reaktywne (CRP);

14) kwas moczowy;

15) cholesterol całkowity;

16) cholesterol-HDL;

17) cholesterol-LDL;

18) triglicerydy (TG);

19) bilirubina całkowita;

20) bilirubina bezpośrednia;

21) fosfataza alkaliczna (ALP);

22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

23) aminotransferaza alaninowa (ALT);

24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);

25) amylaza;

26) kinaza kreatynowa (CK);

27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

28) czynnik reumatoidalny (RF);

29) miano antystreptolizyn O (ASO);

30) hormon tyreotropowy (TSH);

31) antygen HBs-AgHBs;

32) VDRL.

 

3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;

2) ilościowe oznaczanie białka;

3) ilościowe oznaczanie glukozy;

4) ilościowe oznaczanie wapnia;

5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

1) badanie ogólne;

2) pasożyty;

3) krew utajona - metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);

2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3) fibrynogen.

 

6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;

2) posiew wymazu z gardła;

3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

 

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

 

9. Zdjęcia radiologiczne:

1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2) zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3) zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;

4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Podstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Opublikowano w Informacje Ogólne
niedziela, 05 kwiecień 2015 20:16

Zakres kompetencji lekarza POZ

ZAKRES KOMETENCJI LEKARZA POZ

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wybrany przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania w  warunkach ambulatoryjnych i domowych (w uzasadnionych medyczne przypadkach ). 

 

1. W zakresie działań mających na celu utrzymanie zdrowia lekarz POZ: 

a) prowadzi edukację zdrowotną pacjenta i członków jego rodziny;

b) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

c) uczestniczy w realizacji programów promocji zdrowia;

d) inicjuje działania na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej. 

e) orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami. 

f) opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia 

 

2. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

a) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjentów;

c) podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie lub eliminację; 

d) koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych podopiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

e) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;

f) współpracuje z służbami sanitarno-epidemiologicznymi celem uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia epidemią. 

 

3. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

a) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do problemu pacjenta; 

b) informuje pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego problemu oraz wskazuje struktury systemu ochrony zdrowia właściwe do jego przeprowadzenia; 

c) przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, z uwzględnieniem budowanej na przestrzeni czasu wiedzy o środowiskowym i rodzinnym kontekście problemów pacjenta;

d) przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej; 

e) wykonuje lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, określonych w załączniku nr.1 oraz endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia .Badania laboratoryjne i obrazowe i endoskopowe wykonywane są w NZOZ Centrum Medyczne Bazarowa. Ponadto badania endoskopowe pacjent może wykonać w innej placówce posiadającej umowę z NFZ 

f) kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczną celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki; 

g) kieruje pacjenta do jednostek lecznictwa zamkniętego celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki; 

h) dokonuje analizy wyników badań i konsultacji wykonanych w innych strukturach systemu ochrony zdrowia. 

 

4. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ

a) planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemu zdrowotnego oraz w zgodzie ze współczesną wiedza medyczną; 

b) planuje działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta; 

c) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne. Lekarz POZ może także wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).

d) wykonuje zabiegi i procedury lecznicze np. udzielenie pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo- oddechowej

e) kieruje do ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego w NZOZ Centrum Medyczne Bazarowa oraz poza placówkę 

f) kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego a także do zakładów opieki długoterminowej; 

g) kieruje do leczenia uzdrowiskowego; 

h) współdziała z jednostkami ratownictwa medycznego oraz  podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego

i) orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

j) integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez różnych świadczeniodawców z różnych poziomów systemu ochrony zdrowia.

 

5.W zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz POZ: 

a) wykonuje zabiegi i procedury rehabilitacyjne, stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości; 

b) zleca i monitoruje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych stosownie do posiadanych kwalifikacji;

c) zleca wydanie pacjentowi środków zabezpieczenia ortopedycznego.

Podstawa prawna: 

- Art. 5 pkt. 13 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04. Nr 210, poz. 2135).

- Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”.

Opublikowano w Informacje Ogólne
czwartek, 09 kwiecień 2015 11:50

Jak złożyć deklarację POZ

Zachęcamy do złożenia dekalracji wyboru lekarza POZ. 

 

Aby złożyć deklarację należy pobrać 1 egzemplarz z naszej strony internetowej lub otrzymać swoją kopię w jednej z naszych rejestracji. 

Następnie dekelracje należy dostarczyć do naszej kliniki i pozsotawić ją w jednej z rejestracji. 

Aby pobrać deklarację z naszej strony proszę kliknać "DEKLARACJA" zaraz obok słów pobierz załącznik.

 

 

Opublikowano w Informacje Ogólne